Router Draytek Vigor 3120 ADSL

  • Giao diện Web (HTTP / HTTPS)
  • Quick Start Wizard
  • CLI (Command Line Interface, Telnet / SSH*)
  • Quản lý kiểm soát truy cập
  • Cấu hình sao lưu / phục hồi
  • Hỗ trợ chức năng dự đoán
  • Nâng cấp Firmware thông qua  TFTP / FTP
  • Ghi Log bằng Syslog
  • SNMP Management MIB-II

Out of stock

Chat Zalo
Gọi Đặt Hàng